ระบบสมัครเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษา 1

    เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการสมัคร

รองรับไฟล์นามสกุล .pdf,image/*
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)/Transcript

เอกสารเพิ่มเติม กรณีสมัครในหลักสูตร

รองรับไฟล์นามสกุล .pdf,image/*

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ,Bachelor of Nursing Science

รายละเอียดการตรวจร่างกาย
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเลือด (CBC, VDRL, HIV, Blood group, Hbs Ag, Hbs Ab)
3. ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
4. เอ็กซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

รายละเอียดการตรวจร่างกาย
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รายละเอียดการตรวจร่างกาย
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเลือด (CBC, VDRL, HIV, Blood group, Hbs Ag, Hbs Ab)
3. ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
4. เอ็กซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย